Aktualności - Skwierzyna

Trzeba odśnieżać

31.12.2010
0 0 0 0
Skwierzyna

Zagrożenie powodziowe na Warcie, zwały zalegającego w mieście i na wsiach śniegu oraz problem odśnieżania ulic i chodników były powodem zebrania się Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w dniu 29.12.br. Istotnym obecnie zadaniem, w związku z niemal ciągłymi opadami śniegu, jest odśnieżanie miasta zarówno przez ZGK jak i właścicieli posesji.

Tego obowiązku nie można lekceważyć, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.05.236.2008) i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (uchwała nr XLI/345/06) to na właścicielach posesji ciąży odpowiedzialność za uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, których są właścicielami lub zarządcami (art.5 ust. 1 pkt. 4).
Dlatego burmistrz Skwierzyny zwraca się z prośbą i apelem do wszystkich mieszkańców, by włączyli się w walkę ze skutkami tegorocznej zimy i sumiennie wywiązywali się z nałożonych obowiązków. Przypomina jednocześnie, że w myśl obowiązującego prawa, za nieszczęśliwe wypadki na terenie, którego obowiązek utrzymania wynika z wyżej przytoczonego artykułu ustawy, odpowiada właściciel.  
 
Apel burmistrza o walkę ze skutkami zimy odnosi się nie tylko do właścicieli posesji, ale i do właścicieli samochodów zaparkowanych na ulicach miasta. Nawet prawidłowo zaparkowany samochód stwarza zagrożenie w przypadku niemożności odśnieżenia miejsca jego postoju, bowiem zmniejsza się wówczas szerokość pasa drogowego.
Z tego powodu burmistrz zobowiązał jednostkę oczyszczającą miasto, by opracowała i podawała do publicznej wiadomości informacje związane z oczyszczaniem ulic i parkingów z zalegającego śniegu. Dlatego prosi się właścicieli samochodów zaparkowanych na ulicach o czasowe przestawianie aut i stosowanie się do wyznaczonych godzin parkowania. Pomoc kierowców znacznie ułatwi prace pracownikom ZGK, co z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa samych mieszkańców i znacznie ułatwi poruszanie się po mieście.

Przypominamy, że właściciele posesji, zarządcy wspólnot, w stwierdzonych przypadkach uchylania się od obowiązku odśnieżania, będą obciążani stosownymi karami finansowymi. Prawo nakładania kar pieniężnych wynika z określonych przepisów i przynależy strażnikowi miejskiemu i policji. Stróże prawa mogą nałożyć mandat nawet w wysokości 500 zł.
 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE NR XLI/345/06
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Skwierzyna
 
Rozdział II
 § 3
Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy ulicy.
 § 4
1.       Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:
·          odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów
·          podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika
 2.       Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne
3.       Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przyległych do drogi publicznej należy do zarządu drogi.