Aktualności - Skwierzyna

IV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie - VI kadencji

12.01.2011
0 0 0 0
Skwierzyna

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2010 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Skwierzyna, dnia 12.01.2011 r.

Z A P R O S Z E N I E
 
Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2010 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
Porządek obrad:


Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie.


Interpelacje i zapytania.


Sprawozdanie Burmistrza Skwierzyny z działalności między sesjami.


Informacja o realizacji inwestycji w gminie.


Informacja o środkach pomocowych pozyskanych/wnioskowanych przez Gminę Skwierzyna w latach 2007-2011.


VII.Informacja o szkołach i placówkach oświatowych Gminy Skwierzyna – styczeń 2011.
VIII.Podjęcie uchwał w sprawach:


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobrojewo,


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gościnowo,


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krobielewko,


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Murzynowo,


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Świniary,


zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wiejce,


przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,


wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,


wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie i ich składów osobowych,


zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na rok 2011,


rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyny,


rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.


    IX. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2011 r.
     X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    XI. Sprawy różne.
   XII. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              (-) Stanisław Rucki